سرویسهای وبینار و کلاس آنلاین کارآد

مناسب برای مدرسین، آموزگاران،شرکتها،مراکز آموزشی، مدارس و دانشگاهها

پلن ساعتی

برای جلسات کاری و خصوصی

هزینه مناسب

امکانات لازم

راه اندازی سریع

پلن وبینار

برای مدرسین وآموزگاران

هزینه مناسب

امکانات لازم

راه اندازی سریع

پلن ماهانه

برای موسسات آموزشی

هزینه مناسب

امکانات لازم

راه اندازی سریع

پلن سالانه

سرویسهای مستمر وحرفه ای

هزینه مناسب

امکانات لازم

راه اندازی سریع

پلن سفارشی

متناسب با نیاز سازمان شما

هزینه مناسب

امکانات لازم

راه اندازی سریع

پلن مدارس و موسسات آموزشی

مناسب برای اداره دانش آموزان و دانشجویان

هزینه مناسب

امکانات لازم

راه اندازی سریع